Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 33/2021/ZLiBK Inspektor ds. rozliczeń

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Data opublikowania:
20-04-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem świadczeń (w zakresie: dostaw zimnej/ciepłej wody, odprowadzania ścieków, c.o., energii elektrycznej i gazu), potwierdzanie zgodności faktu z zawartymi umowami oraz faktur Wspólnot Mieszkaniowych, prowadzenie korespondencji z najemcami/administratorami w sprawach naliczeń i rozliczeń opłat za świadczenia.

Okresowa aktualizacja legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzanie dokumentacji – ogłoszenia, karty odczytu, związanej z odczytami wodomierzy lokalowych, faktyczny odczyt wodomierzy.

Przygotowanie projektów umów oraz danych do zawarcia umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przez zniszczeniem lub zaginięciem prowadzonych dokumentów oraz za prawidłowe ich przechowywanie i archiwizowanie. Pracownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych obowiązków, a w szczególności za działanie na szkodę ZLiBK.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie średnie, wyższe (ekonomiczne, administracyjne, rachunkowość, zarządzanie nieruchomościami itp.)

wykształcenie wyższe- 1 rok stażu pracy

wykształcenie średnie- 3 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

Mile widziana praca na podobnym stanowisku.

Umiejętności:

- obsługa komputera - pakiet Ms-Office (Word, Excel),

- umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu.

-wysoka kultura osobista, chęć współpracy, odporność na stres

- wysoka umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość przepisów kierunkowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach,

6) kopie referencji (o ile kandydat je posiada),

7) inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku zatrudnienia 

    kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych);

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

    pełni praw publicznych;

11) oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016r.)

13) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

Termin składania ofert:
29-04-2021
Miejsce składania ofert:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Cichej 5, do dnia 29.04.2021 r., w przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia uznaje się dzień otrzymania dokumentów aplikacyjnych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Na kopercie należy umieścić dopisek: ”Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. rozliczeń

Aplikacje, które wpłyną do ZLiBK po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.praca.olsztyn.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych www.zlibk.olsztn.pl.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Miejsce pracy: ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn;

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5,10-313 Olsztyn;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@zlibk.olsztyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019.1040 ); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych wskazanych w CV i w liście motywacyjnym jeżeli dotyczą danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora)- w zakresie danych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes administratora polega na konieczności wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko na które odbywa się rekrutacja.
  4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu: oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy oraz oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na rekrutowanym stanowisku;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników  lub do czasu odwołania zgody;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- na zasadach określonych w RODO;
  7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                                                                                                     

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.


Rejestr zmian