Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 4/CIUWO/2021 Starszy administrator ds. administrowania infrastrukturą sieci miejskiej

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Data opublikowania:
20-04-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Zarządzanie aktywną i pasywną infrastrukturą sieciową.
 2. Inwentaryzacja i paszportyzacja sieci światłowodowej gminy Olsztyn.
 3. Uzgadnianie i zatwierdzanie przebiegu nowych sieci światłowodowych.
 4. Opiniowanie projektów i nadzorowanie realizacji inwestycji w zakresie gminnej sieci światłowodowej.
 5. Przygotowywanie specyfikacji wymogów technicznych, wycen szacunkowych oraz projektów umów do postępowań w zakresie: aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej, , urządzeń i systemów węzłów dystrybucyjnych.
 6. Nadzorowanie eksploatacji sieci informatycznej.
 7. Zapewnianie dostępu podległych jednostek miejskich do sieci.
 8. Zapewnianie sprawnego funkcjonowania pomieszczeń węzłów dystrybucyjnych, w tym odpowiadanie za prawidłowe działanie systemów zasilania, klimatyzacji i ochrony ppoż.
 9. Zapewnianie obsługi gwarancyjnej i serwisowej aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej, urządzeń i systemów serwerowni, urządzeń i systemów węzłów dystrybucyjnych.
 10. Identyfikowanie  i ocenianie ryzyka związanego z utrzymaniem infrastruktury sieciowej oraz wdrażanie rozwiązań prewencyjnych.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3 letni staż pracy na stanowisku informatycznym.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego.
 8. Znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na protokole IP
 9. Znajomość zagadnień: DNS, NAC, RADIUS, WIFI, DHCP, VPN.
 10. Znajomość administrowania systemami typu next-generation firewall.
 11. Znajomość protokołów routingu.
 12. Znajomość technologii wykorzystywanych w obszarze sieciowym.
 13. Ogólna znajomość technologii w obszarze wirtualizacji serwerów.
Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki.
 2. Doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi w warstwie 2 i 3 firm: Juniper Networks, ArubaNetworks, Fortinet.
 3. Doświadczenie w administrowaniu systemem Aruba ClearPass.
 4. Znajomość współczesnych technologii (także światłowodowych) stosowanych w sieciach teleinformatycznych.
Umiejętności:
 1. komunikatywność,
 2. kultura osobista,
 3. umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach;
 2. Kopie referencji lub opinii, w tym na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii kandydata;
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póź.zm.));
 4. Inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

 

Termin składania ofert:
04-05-2021
Miejsce składania ofert:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna poprzez formularz aplikacyjny na stronie praca.olsztyn.eu (tylko wersja elektroniczna)
Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. CIUWO zastrzega prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do CIUWO po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o przebiegu zatrudnienia. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej właściwego rejestru przedsiębiorców (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego a kopie ich tłumaczenia dołączone do kopii dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej CIUWO na stronie internetowej bip.ciuwo.olsztyn.eu, stronie praca.olsztyn.eu oraz na tablicy informacyjnej CIUWO zlokalizowanej w siedzibie CIUWO.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Miejsce pracy: Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
Praca mieszana administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy komputerze.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w CIUWO wynosił mniej niż 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWSIKO URZĘDNICZE W CIUWO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679  z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna , Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod.ciuwo@olsztyn.eu.
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO .
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. 


Rejestr zmian