Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 6/2020/SSM Konserwator do obiektu w Nowej Kaletce

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie
Data opublikowania:
24-06-2020
Wymiar i liczba etatów:
1 etat - PRACA SEZONOWA 01.07.20-31.08.20
Obowiązki:

- wykonywanie prac remontowych i naprawczych, zgodnie z bieżącymi potrzebami w obiekcie w Nowej Kaletce

- utrzymywanie ładu i porządku oraz należytego stanu technicznego obiektu, dojazdu do śmietników

- dbanie o stan zieleni i trawników wokół obiektu

- inne prace zlecone przez przełożonych

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, np. prac budowlanych, hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- uprawnienia elektryczne do 1 kV

- dobry stan zdrowia, umożliwiający pracę

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność

- obowiązkowość

- samodzielność

- komunikatywność

Umiejętności:

- umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

- klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe

Termin składania ofert:
30-06-2020
Miejsce składania ofert:
sekretariat SSM, ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało:

 

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest SSM w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze złożoną ofertą na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 221 kodeksu pracy i art. 6 ust 1 lit a)  RODO.
 4. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona)
  i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, nr telefonu i adres e-mail.
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem  podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, natomiast po tym okresie lub po cofnięciu wyrażonej zgody – będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych oraz roszczeń, które mogą zostać podniesione przeciwko administratorowi danych.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na podstawie prawnej, jaką jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody uniemożliwia wykonywanie pracy.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SSM w Olsztynie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 519 18 52


Rejestr zmian