Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 25/2021/ZLiBK Inspektor ds. windykacji czynszowych

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informacja o wynikach konkursu

Informujemy, że na stanowisko Inspektora ds. windykacji czynszowych został wybrany kandydat:

Pani Beata Trzcińska

zam. Olsztyn

Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu i sprostał wymaganiom Komisji.

Z poważaniem

Dyrektor

Zbigniew Karpowicz

Miejska jednostka organizacyjna:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Data opublikowania:
11-03-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Zadania główne

Windykacja należności, analiza należności najemców, przygotowywanie spraw do sądu i komornika, prowadzenie korespondencji z najemcami.

Zadania pomocnicze

Ewidencja spraw komorniczych i sądowych, prowadzenie korespondencji z najemcami

2. zadania okresowe

związane j.w.

Odpowiedzialność za prowadzenie windykacji oraz analizę sald kont najemców.

Wymagania niezbędne:

I. Kwalifikacje niezbędne

 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

Wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne

 1. Wymagany profil (specjalność)

1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego

lub 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim

Znajomość przepisów; Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks postepowania administracyjnego .

Wymagania dodatkowe:

Praca na podobnym stanowisku

Umiejętności:

- praca w zespole

- Obsługa komputera – pakiet M-s Office (Word, Excel)

- sumienność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach,

6) kopie referencji (o ile kandydat je posiada),

7) inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku zatrudnienia 

    kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych);

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

    pełni praw publicznych;

11) oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016r.)

13) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

Termin składania ofert:
22-03-2021
Miejsce składania ofert:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Cichej 5, do dnia 22.03.2021 r., w przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia uznaje się dzień otrzymania dokumentów aplikacyjnych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Na kopercie należy umieścić dopisek: ”Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. windykacji czynszowych”

Aplikacje, które wpłyną do ZLiBK po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.praca.olsztyn.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych www.zlibk.olsztn.pl.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Miejsce pracy: ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn;

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5,10-313 Olsztyn;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@zlibk.olsztyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019.1040 ); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych wskazanych w CV i w liście motywacyjnym jeżeli dotyczą danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora)- w zakresie danych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes administratora polega na konieczności wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko na które odbywa się rekrutacja.
 4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu: oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy oraz oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na rekrutowanym stanowisku;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników  lub do czasu odwołania zgody;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- na zasadach określonych w RODO;
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                                                                                                     

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.


Rejestr zmian