Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 31/ZLiBK/2021 Referent ds. czystości

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że na stanowisko  Referenta ds. czystości został wybrany kandydat:

 

Pani Marta Kisielak

zam. Stawiguda

 

 Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych                   w ogłoszeniu i spełnił wszystkie oczekiwania Komisji.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                            

 

                                                  Dyrektor

                                                  Zbigniew Karpowicz

 


 

Miejska jednostka organizacyjna:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Data opublikowania:
12-04-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Zadania główne

Codzienne dokonywanie przeglądu (w okresie jesienno-zimowym tj. 1.11-31.03 od godz.6 rano) administrowanych budynków, posesji oraz chodników pod względem wykonania przez zleceniobiorców, zgodnie z obowiązującymi umowami, obowiązków w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno- porządkowego i estetycznego budynków i terenów oraz usuwanie skutków zaśnieżenia i oblodzenia. Bieżące śledzenie i aktualizacja zmian w powierzchni sprzątanej. Stała kontrola wykonywania obowiązków w zakresie wywozu nieczystości stałych.

2. Zadania pomocnicze

Prowadzenie rejestru zleceń oraz rozliczanie wykonywania usług specjalistycznych dot. dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji. Bieżący nadzór nad stanem i zawartością tablic ogłoszeniowych w budynkach a zwłaszcza nad aktualizacją wszelkich danych dot.ogłoszeń i informacji. Prowadzenie spraw związanych z koniecznością wycinki/przycinki drzew i krzewów.

3. Zadania okresowe

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udostępnieniem ścian i elewacji budynków 100% Gminy Olsztyn do celów reklamowych.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie

2. Znajomość przepisów kierunkowych.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziana praca na podobnym stanowisku.

Umiejętności:

1. umiejętność pracy w zespole

2. umiejętność pracy pod presją czasu, chęć współpracy,odporność na stres

3.Znajomość programu Exel

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach,

6) kopie referencji (o ile kandydat je posiada),

7) inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku zatrudnienia 

    kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych);

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

    pełni praw publicznych;

11) oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016r.)

13) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach,

6) kopie referencji (o ile kandydat je posiada),

7) inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (w przypadku zatrudnienia 

    kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych);

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

    pełni praw publicznych;

11) oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016r.)

13) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Termin składania ofert:
21-04-2021
Miejsce składania ofert:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Cichej 5, do dnia 21.04.2021 r., w przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia uznaje się dzień otrzymania dokumentów aplikacyjnych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Na kopercie należy umieścić dopisek: ”Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. czystości”

Aplikacje, które wpłyną do ZLiBK po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.praca.olsztyn.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych www.zlibk.olsztn.pl.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Miejsce pracy: ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn;

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5,10-313 Olsztyn;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@zlibk.olsztyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019.1040 ); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych wskazanych w CV i w liście motywacyjnym jeżeli dotyczą danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora)- w zakresie danych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes administratora polega na konieczności wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko na które odbywa się rekrutacja.
  4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu: oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy oraz oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na rekrutowanym stanowisku;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników  lub do czasu odwołania zgody;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- na zasadach określonych w RODO;
  7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                                                                                                     

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.

 






Rejestr zmian