Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Deklaracja dostępności

A- A+

Deklaracja dostępności strony praca.olsztyn.eu - Elektroniczna rekrutacja do pracy w Gminie Olsztyn

Wstęp deklaracji

 
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej praca.olsztyn.eu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów praca.olsztyn.eu oraz ocenapracownicza.olsztyn.eu.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. e-mail: dostepnosc@olsztyn.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Siedziby Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

  1. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 - główny budynek w którym znajduje się siedziba Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózkach do budynku znajduje się od strony ulicy Ratuszowej. Przy wejściu do budynku od strony ulicy Ratuszowej jest zainstalowany dzwonek przywołujący portiera do obsługi ruchomych platform niwelujących różnicę poziomów na parterze. Winda umożliwia dostęp na I, II oraz III piętro. Do pomieszczeń znajdujących się na III piętrze wynajmowanych przez CIUWO brak jest dostępnej windy. Osoby z niepełnoprawnością ruchową będą miały problem z dostaniem się do tych pomieszczeń. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
  2. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. Wyzwolenia 2 - wynajmowane pomieszczenia przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna przy ulicy Wyzwolenia 2 nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Pomieszczenia znajdują się na poddaszu budynku, do których jest dostęp tylko za pomocą klatki schodowej. Naprzeciwko budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych