Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Polityka prywatności

A- A+

Polityka Prywatności systemu praca.olsztyne.eu

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z założeniem konta w Panelu użytkownika systemu praca.olsztyn.eu będzie Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (dalej Centrum) z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn.

 

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:

- listownie: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn,

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem /ciuwo/SkrytkaESP

- przez e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu

 

Inspektor ochrony danych

Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w z założeniem konta w Panelu użytkownika systemu praca.olsztyn.eu.

 

Z Inspektorem można się kontaktować poprzez:

- e-mailem na adres: iod@ciuwo.olsztyn.eu

- telefonicznie: 89 752 58 09.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest:

- możliwość zakładania przez Panią/Pana osobistego konta w Panelu Użytkownika w systemie praca.olsztyn.eu.

- otrzymywanie newsletteru o nowych ofertach pracy.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w celach określonych powyżej) jest zgoda osoby, której dane, a która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów.

 

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych obok pracowników Administratora są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, które mają uprawnienia do ich przetwarzania m.in. firma Nettom.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe, które znajdują się w systemie praca.olsztyn.eu, będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody, a po takim odwołaniu - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

- żądania od Administratora danych dostępu Pani/Pana danych osobowych,

- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ‒ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby:

- umożliwić założenie osobiste konta „Panel użytkownika” w systemie prac.olsztyn.eu, aby ułatwić za jego pomocą wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy, umożliwić wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego, umożliwić analizę informacji, aby przygotowane zostały rekomendacje dotyczące dostępnych ofert pracy, zgodnie z danymi zgromadzonymi w systemie (newsletter).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

 

Dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informacje zawarte w profilu (podane w formularzu) będą porównywane z wymaganiami określonymi w poszczególnych ofertach pracy tak, aby wybrane zostały oferty dostosowane do kompetencji danego kandydata lub kandydatki.