Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

1/2024/ZSO6 - wychowawca bursy Nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie
Data opublikowania:
16-05-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

realizacja programu wychowania i opieki w powierzonych grupach wychowawczych i zespołach,

wzbogacanie własnego warsztatu pracy wychowawczej,

udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

informowanie na początku każdego roku szkolnego wychowanków oraz rodziców o wymaganiach wynikających z realizowanego w bursie programu wychowawczego,

prowadzeni4e dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wymagania niezbędne:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102):

1)ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia:

a) na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) na kierunku lub w zakresie innym niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła

studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom lub

2) ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub w § 4 pkt 2 i 4 na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom, lub

4) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której są prowadzone świetlica szkolna lub internat, określone w § 3–7, § 12–14, § 16–18, § 20 ust. 1 lub § 26–32.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej

dyspozycyjność i zaangażowanie

umiejętność pracy w zespole,

sumienność i odpowiedzialność

łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

Umiejętności:

umiejętnosc pracy w zepsole, zaangażowanie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny i CV

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( kserokopie) i dodatkowe kompetencje

d) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert:
19-07-2024
Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

dokumenty należy przesłać na adres e-mail sawko.agnieszka@zso6.olsztyn.eu lub osobiście do budybku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie pok. nr 4

kontakt 0 89 527 93 57 (wew) 20Aplikuj na tę ofertę


Rejestr zmian