Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

12/2024/MZPiTU- PSYCHOLOG W CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Data opublikowania:
03-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży i ich rodzinom zgłaszającym się do działu,
 2. merytoryczne opracowywanie programów warsztatów i treningów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
 3. przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych, treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych,
 4. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez rozpoznawanie potrzeb klientów, odkrywanie zasobów i wzmacnianie potencjału klientów oraz motywowanie do zmiany,
 5. przeprowadzanie diagnozy psychologicznej,
 6. konstruowanie planu pomocy dziecku w oparciu o wykonaną diagnozę,
 7. prowadzenie dokumentacji psychologicznej.
Wymagania niezbędne:

a. komunikatywność,

b. terminowość i dokładność,

c. odpowiedzialność,

d. kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 3-letni staż pracy.

Umiejętności:

a. umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a. życiorys - CV,

b. list motywacyjny,

c. skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d. skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (w przypadku ich posiadania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko psycholog w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie praca.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów”.

Termin składania ofert:
14-06-2024
Miejsce składania ofert:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny, osobiście w sekretariacie lub listownie
Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - agnieszka.mikulska@szip.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Rejestr zmian