Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

14/2024/MZPiTU- KSIĘGOWA W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Data opublikowania:
28-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

- dekretacja i księgowanie dokumentów,

- prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych oraz uzgadnianie z kontami syntetycznymi,

- udział w tworzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

- zastępowanie Głównego Księgowego,

- prowadzenie planu finansowego,

- prowadzenie ewidencji pozabilansowej,

- uzgadnianie kont,

- obsługa bankowości elektronicznej,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej rozrachunków publiczno-prawnych oraz zobowiązań,

- porządkowanie i archiwizowanie dokumentów.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne w tym licencjat lub średnie ekonomiczne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- umiejętność obsługi komputera - w tym biegła znajomość pakietu MS Office, Excel,

- umiejętność obsługi programu KSAT, MDOK,

- systematyczność, rzetelność,

- umiejętność organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości budżetowej.

Umiejętności:

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- chęć podnoszenie kwalifikacji,

- kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys – curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- skan świadectw pracy,

- skan dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-  skan oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko księgowa w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie praca.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów”.

Termin składania ofert:
12-07-2024
Miejsce składania ofert:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny, osobiście w sekretariacie lub listownie)
Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agnieszka.mikulska@szip.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Bliższe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 89 533 12 90 wew. 20 (kadry).


Rejestr zmian