Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

15/2024/MZPiTU- SPRZĄTACZKA (NA ZASTĘPSTWO) W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Data opublikowania:
02-07-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

a. utrzymanie należytego porządku i czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Metalowej 5: biurowych, sanitarnych, ciągach komunikacyjnych i gospodarczych,

b. dbanie o czystość i właściwe warunki higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych,

c. odpowiadanie za stan ilościowy pobranego sprzętu oraz za właściwe i racjonalne zużycie środków czystości.

Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. nieposzlakowana opinia,

c. wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe:

a. odpowiedzialność,

b. sumienność,

c. pracowitość

d. uczciwość.

Umiejętności:

a. umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a. życiorys – curriculum vitae,

b. list motywacyjny,

c. skan świadectw pracy,

d. skan dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sprzątaczka w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie praca.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów”.

Termin składania ofert:
12-07-2024
Miejsce składania ofert:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień - osobiście w sekretariacie lub listownie
Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - agnieszka.mikulska@szip.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Rejestr zmian