Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

3/2024/PPP1 - Nabór na sprzątaczkę

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie
Data opublikowania:
04-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Zadania i czynności wykonywane przez pracownika:
 1. Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń Poradni.
 2. Mycie okien i ram okiennych (wg potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku).
 3. Czyszczenie drzwi, ościeżnic i kloszy lamp oraz glazury przynajmniej jeden raz w tygodniu.
 4. Bieżące usuwanie pajęczyn i innych zanieczyszczeń w pomieszczeniach Poradni.
 5. Czyszczenie drzwi wejściowych i do gabinetów jeden raz w tygodniu oraz dezynfekcja klamek co najmniej raz dziennie.
 6. Bieżące kontrolowanie czystości sanitariatów i pomieszczeń socjalnych.
 7. Odkurzanie dywanów i wykładzin w gabinetach wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 8. Codzienne wykonywanie następujących czynności:
 • otwieranie i zamykanie pomieszczeń Poradni oraz budynku przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy przez pracowników, w przypadku funkcjonowania alarmu zabezpieczenie indywidualnym kodem,
 • wietrzenie pomieszczeń,
 • zamiatanie i mycie podłóg,
 • mycie schodów i wycieranie poręczy,
 • czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych,
 • ścieranie kurzy z parapetów, półek, szafek, mebli i wyposażenia,
 • czyszczenie urządzeń sanitarnych oraz ich dezynfekcja,
 • mycie luster,
 • opróżnianie niszczarek do dokumentów,
 • opróżnianie koszy na śmieci i umieszczanie w nich worków foliowych.
 1. Na bieżąco uzupełnianie w pomieszczeniach mydła, ręczników, papieru toaletowego, wykładanie kostek zapachowych.
 2. Podlewanie kwiatów doniczkowych.
 3. Zgłaszanie do kierownika gospodarczego zapotrzebowania na środki czystości i urządzenia do sprzątania.
 4. Zabezpieczanie środków czystości przed dostępem osób trzecich.
 5. Używanie środków czystości zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu.
 6. Uzupełnianie kubeczków jednorazowych w dystrybutorach wody.
 7. Dbanie o powierzony sprzęt i odzież robocza.
 8. Zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy – zamknięcie okien, wygaszenie świateł, zamknięcie pomieszczeń i drzwi wejściowych budynku.
 9. Zgłaszanie do kierownika gospodarczego zauważonych usterek, uszkodzeń sprzętu, itp.
 10. W przypadku nieobecności konserwatora doraźne zastępstwo w wykonywanych obowiązkach, m.in.:
 • codzienna kontrola sprawności urządzeń sanitarnych,
 • zgłaszanie wszelkich usterek do bezpośredniego przełożonego,
 • utrzymywanie w czystości podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów i dojścia do drzwi wejściowych,
 • sprawdzanie zabezpieczenia kluczy do wyjść przeciwpożarowych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
Umiejętności:

umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV 
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 7. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji, o następującej treści:

 „1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1  w Olsztynie,  ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn, e-mail: sekretariat@ppp1.olsztyn.eu 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Termin składania ofert:
12-07-2024
Miejsce składania ofert:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

- praca zmianowa,

- dokumenty nalezy składać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 ul. Turowskiego 3, Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ppp1.olsztyn.eu.

 


Rejestr zmian