Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

56/2024/UMO - PODINSPEKTOR DS ROZLICZEŃ INWESTYCJI W WYDZIALE FINANSÓW, URZĄD MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
21-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • prowadzenie księgowości analitycznej wydatków inwestycyjnych,
 • prowadzenie ksiąg kontowych dotyczących wydatków inwestycyjnych,
 • księgowanie dowodów źródłowych wydatków inwestycyjnych w rozbiciu na zadania inwestycyjne,
 • dokonywanie miesięcznych uzgodnień i zamknięć kart wydatków,
 • uzgadnianie na koniec roku kosztów realizowanych inwestycji z wydziałami merytorycznymi,
 • przyjmowanie dokumentów finansowych i sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym,
 • przygotowywanie danych oraz sporządzanie załączników do sprawozdań finansowych jednostki
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • co najmniej 3 lata stazu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
 •  Znajomość przepisów prawa:
  - ustawy o rachunkowości,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  - rozporządzenie Rady w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie o kierunku ekonomia lub rachunkowośc i finanse lub zarządzanie.
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • CV
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu ) - w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie średnie,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
01-07-2024
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownik Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Wydziale Finansów ul. Plac Jana Pawła II 1, tel. 89 527-31-11, wew. 316
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka " Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z interesantami i pracownikami innych komórek Urzędu Miasta.
 W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian