Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

58/2024/UMO - PODINSPEKTOR DS. FINANSOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W WYDZIALE EDUKACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA KNOSAŁY 3

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
27-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Przygotowywanie pod nadzorem propozycji Wydziału Edukacji do założeń projektu budżetu Miasta, sposobu wykonywania budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie oświaty.
 2. Udział w przygotowaniu części opisowych do: projektu budżetu Miasta, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu, uzasadnień do zmian budżetu miasta, w zakresie projektów planów/planów finansowych jednostek oświatowych,
 3. Uczestnictwo w weryfikacji materiałów informacyjnych do projektu budżetu Miasta, a także do projektu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie projektów planów finansowych jednostek oświatowych,
 4. Udział w opiniowaniu wniosków w sprawie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, w wieloletniej prognozie finansowej oraz przygotowywanie zestawień danych i informacji w tym zakresie,
 5. Weryfikacja pod nadzorem sprawozdań wewnętrznych z wykonania budżetu przez jednostki oświatowe i sporządzanie analiz finansowych.
 6. Uczestnictwo w sporządzaniu analiz finansowych.
 7. Prowadzenie pod nadzorem spraw związanych z wydatkami jednostek oświatowych finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych, w tym przygotowywanie informacji, zestawień, analiz i innych materiałów
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustaw:
  - Prawo oświatowe,
  - o finansowaniu zadań oświatowych,
  - o finansach publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - o samorządzie gminnym,
  - o samorządzie powiatowym,
 • znajomość pakietu Office,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracja lub wyższe i studia podyplomowe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracja,
 • vco najmniej rok pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
Umiejętności:
 • Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • Organizacja pracy własnej,
 • Aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • Kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • CV
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
07-07-2024
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, ul. Knosały 3, pok. 8 tel. 89 50-60-903
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
  Przewiduje się zatrudnienie na czas określony (do 6 mc-y) z możliwością późniejszego przedłużenia umowy.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna jak również jednostek organizacyjnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST.
- częste kontakty z interesantami.

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie,
Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian