Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

59/2024/UMO - PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY W WYDZIALE FINANSÓW W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-07-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • obsługa interesanta w zakresie udzielania informacji dotyczących sald kontrahentów,
 • księgowanie dowodów wpłat i wypłat z wyciągów bankowych, sporządzanie not księgowych,
 • windykacja należności (wysyłanie wezwań do zapłaty, przekazywanie spraw do Wydziału Prawnego celem wyegzekwowania zaległości),
 • przygotowywanie danych księgowych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz do informacji o należnościach wymagalnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawy o rachunkowości,
  - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w służbach finansowych administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • CV
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
21-07-2024
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansów, pok. 5,  tel. 89 527-31-11, wew. 319.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony (do 6 miesięcy) z możliwością późniejszego przedłużenia umowy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta  oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

 W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Aplikuj na tę ofertę


Rejestr zmian