Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

FK. 111.10.2024 Nabór na stanowisko Robotnik – obsługa obiektu

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Data opublikowania:
07-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach i na zewnątrz WCRS „AQUASFERA”.
 2. Dbałość o tereny zielone należące do WCRS „AQUASFERA”.
 3. Dbanie o czystość pomieszczeń, luster, płytek, ścian, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych.
 4. Konserwacja basenów.
 5. Informowanie o mokrej lub śliskiej podłodze, schodach, oblodzonej nawierzchni zewnętrznej (np. poprzez ustawiacie odpowiedniego oznakowania ).
 6. Udzielanie klientom pełnej informacji o oferowanych usługach WCRS „AQUASFERA”.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku poprzez dbałość o wygląd WCRS „AQUASFERA”.
 8. Wykonywanie innych prac nieobjętych zakresem czynności zleconych przez Kierownika
  lub pracowników biura WCRS, o ile wynikają one z potrzeb zakładu pracy.
Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie minimum zasadnicze.

Umiejętności:

- umiejętność pracy w zespole

- rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego stanowiska.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk stanowi załącznik do ogłoszenia).
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje – kserokopie świadectw szkolnych.
 4. Kserokopie świadectw pracy dotychczasowego zatrudnienia, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym (druk stanowi załącznik do ogłoszenia).
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy
  o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2022.530 t.j.) jest obowiązany
  do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
Termin składania ofert:
07-06-2024
Miejsce składania ofert:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ul. Kapitańska 23 10-153 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Adres składania aplikacji.

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIK – OBSŁUGA OBIEKTU” należy złożyć lub wysłać na adres :

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

ul. Kapitańska 23

10-153 Olsztyn   

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olsztynie.

 

Informacje o kandydatach określone w ogłoszeniu, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem pomocniczym i obsługi.

 

W terminie 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.


Rejestr zmian