Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Inspektor ds. obsługi administracyjno-księgowej

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Data opublikowania:
20-02-2023
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

    • Prowadzenie spraw płacowo- kadrowych pracowników Zespołu
    • Księgowanie wydatków ze środków PFRON
    • Prowadzenie księgowości budżetowej Zespołu.
    • Sporządzanie PIT.
    • Sporządzanie sprawozdań GUS  i informacji z zakresu przydzielonych zadań

Wymagania niezbędne:

    • obywatelstwo polskie,    
    • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
    • co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej, w tym 1 rok w zakresie naliczania płac i księgowości
    • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
    • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
    • znajomość  klasyfikacji budżetowej,
    • znajomość Ordynacji podatkowej z zakresu określonych zadań
    • znajomość programu KSAT i Qwant
    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

    • umiejętność pracy pod presją czasu,
    • umiejętność pracy w zespole,
    • dokładność i terminowość

Umiejętności:

-

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    • życiorys zawodowy (c.v),
    • list motywacyjny,
    • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    • odpis dyplomu/ kserokopia / i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
    • w przypadku stażu pracy dokumenty potwierdzające staż pracy / kserokopie/,
    • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
    • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.6  ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119.1 z dnia 4.05.2016

Termin składania ofert:
24-02-2023
Miejsce składania ofert:
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ul. Prosta 23A

Rejestr zmian