Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór na stanowisko psychologa

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie
Data opublikowania:
03-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Wykonywanie diagnoz psychologicznych dzieci i młodzieży.

Opracowywanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom.

Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku psychologia.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych.

Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w tym w poradni psychologiczno – pedagogicznej).
Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki lub surdopedagogiki  lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności:

Umiejętność pracy w zespole. Obsługa komputera (w tym pakietu Office) oraz innych urządzeń biurowych.

Umiejętność interpretacji przepisów i właściwego ich zastosowania.

Zdolności organizacyjne, samodzielność działania i myślenia. Umiejętności analityczne. Umiejętność w pracy w zespole, bezkonfliktowość, obowiązkowość, komunikatywność, rzetelność i systematyczność, kreatywność, otwartość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 CV w tym wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 Dyplom ukończenia studiów w zakresie psychologii.

 Świadctwo ukończenia przygotowania pedagogicznego.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK.

Termin składania ofert:
10-07-2024
Miejsce składania ofert:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

Praca od 1.09.2024 r.

Oferty należy składać w siedzibie poradni, Olsztyn ul. Kopernika 45

Oferty elektronicznie należy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@ppp3.olsztyn.eu


Rejestr zmian