Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. obsługi sekretariatu

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie
Data opublikowania:
26-09-2022
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu szkoły;
  2. przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji;
  3. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej dotyczącej uczniów;
  4. prowadzenie dokumentacji kancelarii szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  5. obsługa poczty elektronicznej i ePUAP,
  6. sporządzenie pism oraz prawidłowe i terminowe wysyłanie korespondencji listownej
   i mailowej;
  7. prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły;
  8. doręczanie terminowo dokumentów poszczególnym adresatom na terenie szkoły;
  9. przygotowywanie i wydawanie duplikatów świadectw szkolnych;
  10. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje szkolne itp.);
  11. obsługa centrali telefonicznej i kserokopiarki, dbanie o należyty stan urządzeń
   oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
  12. przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci szkolnych;
  13. terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających
   z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły
Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracja lub ekonomia)
   lub wykształcenie średnie i co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku;
  2. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  3. Dobra znajomość programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu;
  4. Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, Ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych.
Wymagania dodatkowe:
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówkach oświatowych;
  2. Znajomość programu Librus iSekretariat i MDOK;
  3. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia;
  4. Komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
Umiejętności:
 1. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 2. Dobra znajomość programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu;
 3. Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, Ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony klauzulą,

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie,
 
przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 10
im. Władysława Broniewskiego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO"

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2. Kserokopia dokumentów potwierdzających:
   • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
   • posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń),
   • niepełnosprawność, w   przypadku   kandydatów, którzy   zamierzają   skorzystać
    z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych,
    z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych.
  3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa   skarbowe (wybrany   kandydat   zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
  4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
  5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty określone w punkcie 4 powinny być poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.

 

Termin składania ofert:
14-10-2022
Miejsce składania ofert:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego
Informacje dodatkowe:
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.10.2022 r. do godz. 09.00 pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 10 im.  Władysława Broniewskiego w Olsztynie,
ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie".

lub przez portal praca.olsztyn.eu - klikając - Aplikuj na tę ofertę

  1. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
  2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w szkole.
  3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

 


Rejestr zmian