Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 2/CIUWO/2024 Starszy Administrator/Główny Administrator ds. zarządzania siecią aktywną

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Data opublikowania:
10-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1 etat (pełen wymiar)
Obowiązki:

Dla stanowiska Starszy Administrator:

 1. Zarządzanie, monitorowanie, utrzymywanie wydajności oraz poprawności działania nad urządzeniami w ramach aktywnej infrastruktury sieciowej.
 2. Zapewnianie dostępu do sieci miejskiej.
 3. Zapewnianie obsługi gwarancyjnej i serwisowej infrastruktury sieciowej urządzeń w serwerowni oraz węzłach dystrybucyjnych, a także zarządzanych systemów informatycznych.
 4. Nadzór nad umowami serwisowymi w ramach administrowanych urządzeń i systemów.
 5. Przygotowywanie specyfikacji wymogów technicznych, wycen szacunkowych oraz projektów umów do postępowań w administrowanym zakresie.
 6. Prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji urządzeń.
 7. Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz projektowej IT.
 8. Prowadzenie obsługi zgłoszeń oraz zadań dla administrowanych urządzeń i systemów w systemie zgłoszeniowym wspierającym zarządzanie usługami ITIL.

Dla stanowiska Główny Administrator:

Wszystkie zadania dotyczące Starszego Administratora opisane w pktach 1-8 oraz:

     9. Utrzymywanie urządzeń w sieci aktywnej na najwyższym poziomie dostępności oraz ich aktualizacja i optymalizacja.
    10. Identyfikowanie i ocenianie ryzyka związanego z utrzymaniem infrastruktury sieciowej oraz wdrażanie rozwiązań prewencyjnych.
    11. Przedkładanie i wdrażanie rekomendacji w zakresie zarządzania sieciami oraz urządzeniami oraz nowych rozwiązań.
    12. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i efektywności infrastruktury IT.

Wymagania niezbędne:

Dla stanowiska Starszy Administrator:

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego,
 7. znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP: LAN, WAN, MAN, WLAN,
 8. znajomość zagadnień: DNS, NAC, RADIUS, WIFI, MPLS, DHCP,
 9. znajomość protokołów routingu,
 10. znajomość technologii tunelowych (IPSec, SSL VPN, Remote Access oraz Site-to-site VPN),
 11. znajomość technologii sprzętu serwerowego ( w szczególności urządzenia aktywne i sprzęt sieciowy),
 12. znajomość administrowania systemami typu next-generation firewall,
 13. umiejętność analizowania infrastruktury sieciowej dla istniejących i nowoprojektowanych rozwiązań,
 14. umiejętność prowadzenia projektowej dokumentacji technicznej,
 15. znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.

  Dla stanowiska Główny Administrator:
  Wszystkie wymagania dotyczące Starszego Administratora opisane w pktach 2-15 oraz:
 16. wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż pracy,
 17. znajomość języków skryptowych do automatyzacji zadań,
 18. doświadczenie w administrowaniu Aruba ClearPass,
 19. doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi w warstwie 2 i 3 firm: Juniper Networks, Aruba Networks, Fortinet, Huawei, CISCO,
 20. umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki,
 2. doświadczenie zawodowe na stanowisku informatycznym,
 3. znajomość współczesnych technologii, także światłowodowych, stosowanych w sieciach teleinformatycznych,
 4. doświadczenie w zarządzaniu siecią wykorzystującą MPLS,
 5. doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami typu Load Balancer.
Umiejętności:
 1. komunikatywność,
 2. kultura osobista,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność współpracy w grupie,
 5. terminowość.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy.


Dokumenty dodatkowe:

 1. Kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach;
 2. Kopie referencji lub opinii, w tym na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii kandydata;
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z póź.zm.));
 4. Inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.
Termin składania ofert:
24-06-2024
Miejsce składania ofert:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna poprzez formularz aplikacyjny na stronie praca.olsztyn.eu (tylko wersja elektroniczna)
Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

CIUWO zastrzega prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do CIUWO po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o przebiegu zatrudnienia.

Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej właściwego rejestru przedsiębiorców (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego a kopie ich tłumaczenia dołączone do kopii dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej CIUWO na stronie internetowej bip.ciuwo.olsztyn.eu, stronie praca.olsztyn.eu oraz na tablicy informacyjnej CIUWO zlokalizowanej w siedzibie CIUWO.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Miejsce pracy: Olsztyn, ul. 1 Maja 18/19 lok.21, 10-118 Olsztyn.
Praca mieszana administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy komputerze.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w CIUWO wynosił mniej niż 6%.


Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem zbieranych w trakcie rekrutacji danych osobowych jest Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (dalej Centrum lub Administrator) z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn.
Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn,
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem /ciuwo/SkrytkaESP
- przez e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu
2. Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować poprzez:
- e-mailem na adres: iod@ciuwo.olsztyn.eu
- telefonicznie: 89 752 58 09.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Centrum, w tym realizacji Pani/Pana praw określonych poniżej.
3. Przekazane Centrum dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy na podstawie art. 221 ust. 1 i 2 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pozostałe dane, przekazane dobrowolnie przez Panią/Pana będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (dane szczególnych kategorii ujawniające np. pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.) w zakresie niewynikającym z przepisów prawa na podstawie art. 221 ust. 1 i 2 Kodeksu pracy, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez Administratora w celu archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Podanie Centrum Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ust. 1 i 2 Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji do pracy w Centrum. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana dobrowolnie może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: iod@ciuwo.olsztyn.eu lub skorzystać z funkcji jaką daje system poprzez który składa Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne (zakładka: Wycofanie zgody).
6. Odbiorcą Pani/Pana danych oprócz pracowników Administratora mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemu poprzez który składa Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne, pozostałe podmioty przetwarzające zajmujące się infrastrukturą teleinformatyczną, jak również osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyłonienia Pani/Pana oferty w procesie rekrutacji i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie systemu poprzez który składa Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Administratora, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania) będą osoby korzystające z ww. strony oraz tablicy.
7. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 5;
- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełnienia) swoich danych, stosownie do art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- prawo do usunięcia danych, w przypadkach określonych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział oraz do momentu przedawnienia zaistniałych ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji. W systemie poprzez który składa Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do czasu upływu terminu na składanie dokumentów rekrutacyjnych, poza wyjątkiem opisanym poniżej.

Dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) wybranego w toku rekrutacji kandydata będą przetwarzane, w tym przechowywane, upowszechnione, w systemie poprzez który składa Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne, jak również na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Administratora przez okres co najmniej trzech [3] miesięcy nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w którym odbywała się rekrutacja.


Rejestr zmian