Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Nabór nr 22/2024/ZLiBK Inspektor nadzoru ds. robót budowlanych

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Data opublikowania:
02-07-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Zadania główne

- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi i konserwacyjnymi w zakresie ogólnobudowlanym,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych, zgodnie z warunkami i zasadami wynikającymi z ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),

- dokonywanie oceny stanu technicznego nieruchomości,

- obsługa interesantów w zakresie przyjmowania zgłaszanych awarii i usterek,

- typowanie robót budowlanych,

- sporządzanie kosztorysów i przedmiarów,

- rozliczanie robót konserwacyjnych i budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z najemcami.

2. Zadania pomocnicze

- przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedur przetargowych,

- prowadzenie teczek adresowych budynków,

- współpraca z Działem Eksploatacji w zakresie przyjmowania i przekazywania lokali oraz dokonywanie oceny stopnia zużycia elementów technicznego wyposażenia lokali mieszkalnych i użytkowych.

3. Zadania okresowe

- udział w opracowaniu planów remontów w budynkach mieszkalnych i użytkowych na cały rok w oparciu o potrzeby wynikające z wykonanych przeglądów stanu technicznego elementów budynków,

- sporządzanie informacji dla potrzeb zakładu i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie (konstrukcyjno-budowlane w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz oceniania i badania stanu technicznego budynków)

2. Uprawnienia budowlane  i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Staż pracy:

- w przypadku wykształcenia wyższego technicznego- 4 lata

- w przypadku wyksztalcenia średniego technicznego- 6 lat

Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustawy : Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Znajomość przepisów Prawa budowlanego.
Umiejętności:

1. Obsługa komputera - pakiet Ms-Office (Word, Excel)

2. Obsługa programu kosztorysowego Norma Pro

3. Umiejętność podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, sumienność, terminowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, przestrzeganie zasad koleżeńskiej współpracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach,

6) kopie referencji (o ile kandydat je posiada),

7) inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

8) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych),

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

11) oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Termin składania ofert:
11-07-2024
Miejsce składania ofert:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Cichej 5, do dnia 11.07.2024 r., w przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia uznaje się dzień otrzymania dokumentów aplikacyjnych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

Na kopercie należy umieścić dopisek: ”Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru ds. robót budowlanych”.

Aplikacje, które wpłyną do ZLiBK po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.praca.olsztyn.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych  zlibk.olsztyn.eu

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Miejsce pracy: ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5,10-313 Olsztyn;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /ZLiBK_Olsztyn/SkrytkaESP, pod adresem wskazanym wyżej oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@zlibk.olsztyn.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2019.1040 ); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych wskazanych w CV i w liście motywacyjnym jeżeli dotyczą danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora)- w zakresie danych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes administratora polega na konieczności wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko na które odbywa się rekrutacja.
 4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu: oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy oraz oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na rekrutowanym stanowisku;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników  lub do czasu odwołania zgody;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- na zasadach określonych w RODO;
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                                                                                                                                                                             

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.


Rejestr zmian