Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

OBSŁUGA SEKRETARIATU/ Pracownik ds. obsługi administracyjno - biurowej

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Data opublikowania:
01-07-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. obsługa klientów jednostki (bezpośrednia, mailowa, telefoniczna),
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników,
 3. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 4. prowadzanie procesu rekrutacji i obsługi przedsiębiorców w OPN-T w odniesieniu do wirtualnego biura,
 5. zaopatrzenie jednostki pod względem materiałów biurowych i socjalnych
 6. obsługa najmu sal konferencyjnych,
 7. obsługa Rady Naukowej OPN-T
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe
 3. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 6. znajomość pakietu MS Office
Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków
 2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 4. systematyczność i dokładność,
 5. komunikatywność,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. dyspozycyjność używania samochodu własnego do celów służbowych.

 

Umiejętności:
 1. terminowość i dokładność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. komunikatywność,
 4. chęć podnoszenie kwalifikacji,
 5. kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. referencje,
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów
Termin składania ofert:
15-07-2024
Miejsce składania ofert:
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora  ul. Trylińskiego 2, pok. 123, tel. 89/612-05-05
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać j/w.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie https://opnt.olsztyn.eu/

Przewiduje się zatrudnienie na czas określony (do 3 mc-y) z możliwością późniejszego przedłużenia umowy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek  jednostki , Urzędu Miasta oraz   jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.


Rejestr zmian