Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
Data opublikowania:
13-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
umowa zlecenie w okresie lipiec-sierpień 2024 r.
Obowiązki:

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów oraz konkursów, imprez sportowych dla różnych grup społecznych zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem pracy

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

- prowadzenie ewidencji osób korzystających z obiektu

- dbanie o stan techniczny powierzonego mienia

- dbanie o bezpieczeństwo, porządek i ład na obiekcie

- przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

 

Wymagania niezbędne:

- posiada obywatelstwo polskie

- posiada wykształcenie min. średnie

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

- posiada umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Umiejętności:

 punktualność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o zdolności do czynności cywilno-prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym.

Termin składania ofert:
26-06-2024
Miejsce składania ofert:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Ludwika Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn

Rejestr zmian