Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Podinspektor ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Data opublikowania:
07-03-2023
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe - preferowane: administracja, praca socjalna pedagogika, nauki społeczne.

 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność i terminowość

Umiejętności:
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność i terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys zawodowy (c.v),

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • odpis dyplomu/ kserokopia / i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

 • w przypadku stażu pracy dokumenty potwierdzające staż pracy / kserokopie/,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.6 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119.1 z dnia 4.05.2016

 

Termin składania ofert:
27-03-2023
Miejsce składania ofert:
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ul. Prosta 23A

Rejestr zmian