Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

RADCA PRAWNY W BIURZE DS. OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
08-02-2023
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym zarządzeń Prezydenta Olsztyna,
2. udzielanie opinii prawnych na żądanie Prezydenta, Zastępców Prezydenta oraz porad prawnych dyrektorom komórek organizacyjnych i pracownikom Urzędu, 
3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
4. prowadzenie spraw zastępstw sądowych,
5. opiniowanie decyzji, postanowień, projektów umów cywilnoprawnych oraz innych druków pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym,
6. uczestniczenie w posiedzeniach Kolegium Prezydenta,

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy  na stanowisku radcy prawnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:

-

Umiejętności:
 • wykonywanie prac terminowo,
 • wykonywanie prac bezbłędnie,
 • aktualność i kompleksowość wiedzy potrzebnej na zajmowanym stanowisku,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
 • poprawność interpretowania przepisów i stosowania ustaw.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego uprawnienia radcy prawnego,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy  na stanowisku radcy prawnego,
Termin składania ofert:
19-02-2023
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Biura ds. Obsługi Prawnej, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 331,  89/527-31-11, wew. 343,
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie praca.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” .

Przewiduje się zatrudnienie na czas określony ( do 6 mc-y) z możliwością późniejszego przedłużenia umowy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta.

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
 do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian