Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszynskiego w Olsztynie - nabór Główny Księgowy

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Data opublikowania:
04-07-2024
Wymiar i liczba etatów:
8 godzin dziennie 40 tygodniowo - 1 etat
Obowiązki:
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych;
 •  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zapewniającej:
 •  a)prawidłowe i bieżące prowadzenie zapisów księgowych

 b)prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń wydatków rzeczowych;

 • prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka i systematyczna jej analiza, uwzględniająca: a)bieżącą aktualizację potrzeb Ośrodka w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywanie ich z możliwościami finansowymi szkoły,
 • przygotowywanie wniosków do dyrektora Ośrodka, wynikających z zestawienia potrzeb finansowych i rzeczowych,
 • systematyczna analiza wydatków pod kątem ich celowości i racjonalności,
 • opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych i podatkowych do dyrektora Ośrodka i organu prowadzącego,
 • prowadzenie rozliczenia finansowego zewnętrznych kontrahentów Ośrodka;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki w sposób zapewniający:

a)prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym

b)przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

c)rzetelne uzgadnianie sald, terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

d)przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków;
 • nadzorowanie prawidłowości zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników w zakresie deklaracji ZUS, podatkowych itp.;
 • obsługę i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków, w tym pełna obsługa programu finansowego KSAT;
 • współpracę z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi Szkołę, w zakresie realizowanych obowiązków (np. Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, ZUS, Urząd Skarbowy, banki itp.);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zapewniającej:

 a)bieżącą kontrolę i weryfikację wpisów w księgi inwentarzowe,

b)wstępną, bieżącą i następującą weryfikację ewidencji i zapisów księgowych,

 • organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych ,nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu w tym: instruowanie pracowników, nadzór nad ich pracą, ewidencją  i wydatkowaniem środków finansowych
 • ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Ośrodka, wynikających    z potrzeb placówki.
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych;
 •  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zapewniającej:
 •  a)prawidłowe i bieżące prowadzenie zapisów księgowych

   b)prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń wydatków rzeczowych;

 • prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka i systematyczna jej analiza, uwzględniająca: a)bieżącą aktualizację potrzeb Ośrodka w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywanie ich z możliwościami finansowymi szkoły,
 • przygotowywanie wniosków do dyrektora Ośrodka, wynikających z zestawienia potrzeb finansowych i rzeczowych,
 • systematyczna analiza wydatków pod kątem ich celowości i racjonalności,
 • opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych i podatkowych do dyrektora Ośrodka i organu prowadzącego,
 • prowadzenie rozliczenia finansowego zewnętrznych kontrahentów Ośrodka;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki w sposób zapewniający:
 • a)prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym

  b)przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

  c)rzetelne uzgadnianie sald, terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

  d)przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków;
 • nadzorowanie prawidłowości zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników w zakresie deklaracji ZUS, podatkowych itp.;
 • obsługę i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków, w tym pełna obsługa programu finansowego KSAT;
 • współpracę z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi Szkołę, w zakresie realizowanych obowiązków (np. Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, ZUS, Urząd Skarbowy, banki itp.);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zapewniającej:
 •  a)bieżącą kontrolę i weryfikację wpisów w księgi inwentarzowe,

  b)wstępną, bieżącą i następującą weryfikację ewidencji i zapisów księgowych,

 • organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych ,nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu w tym: instruowanie pracowników, nadzór nad ich pracą, ewidencją  i wydatkowaniem środków finansowych
 • ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Ośrodka, wynikających z potrzeb placówki.
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych;
 •  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zapewniającej:
 •  a)prawidłowe i bieżące prowadzenie zapisów księgowych

   b)prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń wydatków rzeczowych;

 • prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka i systematyczna jej analiza, uwzględniająca: a)bieżącą aktualizację potrzeb Ośrodka w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywanie ich z możliwościami finansowymi szkoły,
 • przygotowywanie wniosków do dyrektora Ośrodka, wynikających z zestawienia potrzeb finansowych i rzeczowych,
 • systematyczna analiza wydatków pod kątem ich celowości i racjonalności,
 • opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych i podatkowych do dyrektora Ośrodka i organu prowadzącego,
 • prowadzenie rozliczenia finansowego zewnętrznych kontrahentów Ośrodka;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki w sposób zapewniający:
 • a)prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym

  b)przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

  c)rzetelne uzgadnianie sald, terminowe ściąganie należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

  d)przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków;
 • nadzorowanie prawidłowości zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników w zakresie deklaracji ZUS, podatkowych itp.;
 • obsługę i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków, w tym pełna obsługa programu finansowego KSAT;
 • współpracę z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi Szkołę, w zakresie realizowanych obowiązków (np. Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, ZUS, Urząd Skarbowy, banki itp.);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zapewniającej:
 •  a)bieżącą kontrolę i weryfikację wpisów w księgi inwentarzowe,

  b)wstępną, bieżącą i następującą weryfikację ewidencji i zapisów księgowych,

 • organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych ,nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu w tym: instruowanie pracowników, nadzór nad ich pracą, ewidencją  i wydatkowaniem środków finansowych
 • ponoszenie odpowiedzialności za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Ośrodka, wynikających  z potrzeb placówki.
Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównej/go księgowej/go powinna spełniać jeden z poniższych warunków (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634):

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównej/go księgowej/go powinna spełniać jeden z poniższych warunków (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634):

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Wymagania dodatkowe:

Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

 • Karta Nauczyciela; Kodeks Pracy; Ustawa o pracownikach samorządowych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa budżetowa; Ustawa o finansach publicznych;  Ustawa o rachunkowości
 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, przepisów ZUS, zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym programu Księgowość KSAT2000i, pakietu Office, Płatnik ZUS
 • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku głównej/go księgowej/go  w placówkach oświatowych.
Umiejętności:

Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy (potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 104),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, 
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych RODO,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • listy referencyjne (jeśli są w posiadaniu).
Termin składania ofert:
31-07-2024
Miejsce składania ofert:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

 

Termin składania ofert:

31.07.2024 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 42                               

 

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Olsztynie Al. M. J. Piłsudskiego 42  w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie
„Nabór na stanowisko głównej/go księgowej/go”
w terminie do dnia 31.07.2024, do godz. 12:00
(decyduje data wpływu oferty do siedziby Ośrodka).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Planowane zatrudnienie 23.09.2024 r.Aplikuj na tę ofertę


Rejestr zmian